ANBI-status

ANBI-status

Stichting the New Entrepreneur is per 1 januari 2018 aangemerkt als algemeen nut beoogde instelling (ANBI)

ABNI-status

Een instelling die deze status heeft is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Stichting the New Entrepreneur

RSIN/Fiscaal nummer: 851308648 ANBI-status: Stichting Stichting The New Enterpreneur Hanzeplein 11 - 27 8017 JD Zwolle 06-11451073 info@stichtingtne.nl

Missie

Met een integrale en ervaringsgerichte methodiek ondernemerskwaliteiten te ontwikkelen en daarmee het zelfstandig ondernemerschap, de maatschappelijke participatie en de sociale en financiële redzaamheid van jongeren in Nederland te stimuleren en te vergroten.

Visie

De methodiek en aanpak om ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en zelfredzaamheid onder jongeren te vergroten zijn kortdurend, ervaringslerend gericht, resultaatgericht en duurzaam.

Doel

Stichting TNE heeft als doel: het bevorderen, zowel nationaal als internationaal, van zelfstandig ondernemerschap bij: schoolgaande jongeren (vijftien tot drie en twintig jaar) en werklozen en starters (achttien tot zeven en twintig jaar); door middel van het ontwikkelen van hun ondernemerskwaliteiten (ondernemend -'denken, handelen en kennis vergaren van alle aspecten die bij het ondernemerschap van belang zijn).

Hoofdlijnen beleidsplan

Uit de missie en visie ten aanzien van het ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten en het stimuleren van het ondernemerschap bij jongeren volgen de volgende beleidsuitgangspunten:

1.

De eigen kracht van de jongere die een eigen bedrijf wil starten staat voorop Dat wat jongeren zelf kunnen, al dan niet met ondersteuning van het nieuwe netwerk, moet hij zelf doen en ervaren. In het onderwijs wordt vaak sturend onderwezen. Wij gaan uit van het “just do it” principe. Dit sluit perfect aan bij de experimentele fase waarin jongeren zitten.

2.

Trainers, coördinatoren en medewerkers van TNE werken vanuit een passie voor het ondernemerschap en jongeren Dit brengt met zich mee dat we bij de uitrol van de projecten de medewerkers (trainers, projectcoördinatoren) zorgvuldig selecteren; naast hun inhoudelijke capaciteiten moeten ze onze passie delen. Wij bieden de medewerkers een redelijke vergoeding , maar de vergoeding moet niet de voornaamste reden zijn om mee te doen. De kwaliteit van de 13 trainers wordt gewaarborgd door ze in eerste instantie op te leiden in de methodiek en vervolgens om het jaar bij te scholen en op te frissen.

3.

Een regio is een gebied (stad of steden) met minimaal 100.000 inwoners om voldoende schoolaanbod en dus jongeren te kunnen bereiken is een regio van minimaal 100.000 inwoners een voorwaarde. Daarnaast biedt dit ook voldoende volume aan bedrijfsleven en regionale overheden die een belangrijke rol spelen in de regionale funding.

4.

Voor en door de regio Een project dat in een regio wordt uitgevoerd, moet door de lokale/regionale partijen worden ondersteund. We starten alleen een project op een locatie waar verschillende partijen vanuit de overheid en het bedrijfsleven het project ondersteunen. Dit kan zijn door het beschikbaar stellen van financiële middelen, trainingsruimte, tijd, etc. Dat betekent ook dat de trainers en coördinator wonen en/of werken in de regio waar zij het project starten.

5.

Publiek en private partijen hebben beiden een rol in de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden en stimuleren van ondernemerschap onder jongeren.

6.

Ondernemerschap is het enige re-integratie-instrument waar deelnemers zelf hun begeleidingskosten betalen.

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht vind je op de over ons pagina.

Bestuur

De bestuursleden van Stichting TNE zijn Harry Bakker en Peter Filius. Meer informatie over de bestuursleden kan je op de over ons pagina vinden.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht krijgen een vergoeding voor de gemaakte onkosten op basis van de vrijwilligersregeling. De bezoldiging van de directeuren staat in verhouding tot de taak, omvang en complexiteit van de functie. De functiewaardering is gebaseerd op de adviesregeling “Beloning directeuren van goede doelen (2017)” opgesteld door de Vereniging Fondswervende Instellingen (VFI). De functiewaardering is gesteld op maximaal functiegroep D in 2018.

Verslaglegging

Onze jaarverslagen vind je op de over ons pagina

Financiële verantwoording

In onze jaarverslagen geven wij ook een financiële verantwoording. Onze jaarverslagen vind je op de over ons pagina.

Documenten

Beleidsdocument Stichting TNE 2018